Copyright 2024 - Custom text here
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

НАРЪЧНИК

ЗА СРЕДСТВАТА И МЕТОДИТЕ ЗА  КОНТРОЛ  НА ВРЕДИТЕЛИТЕ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

Добрите производствени практики (ДПП-GMP) представляват сбор от принципи, правила, критерии, мерки и  инструкции, прилагани при производството, опаковането и съхранението на хлебни и сладкарски изделия използвани от човека. Те се разработват в съответствие със законодателството на България.

             Всяка фирма производител конкретизира за своето производство правилата за добри производствени практики. Тя разработва съответната документация за приложение на ДПП.

ДПП включват изисквания, които са основа за внедряване на системата за анализ на опасностите и контрола на критичните точки (HACCP), неразделна част от които е контрола на вредните насекоми и гризачи. Целта на контрола на вредителите е гарантираното им отстраняване, с помощта  на корективни мероприятия и превенции, средства за мониторинг на тяхната  активност и използването на биоциди, там където това е необходимо.

 

1. Изисквания за добро техническо състояние на обектите и превенции за недопускане навлизането и развитието на вредители.

Според създадените процедури за ДПП от специалистити в областта на хранително-вкусовата промишленост е необходимо:

 • Външните площи  на предприятието  да се, поддър­жат в добро санитарно-хигиенно състояние се загражда с плътна ограда, за да се предотврати навлизане, заселване и размножаване на гризачи. Не се допуска правенето на гнезда и убежища по външната страна и под покривните конструкции на сградите от птици. 
 • Тревните площи и алеи в двора на предприятието трябва да са на разс­тояние от външните стени на производствения корпус не по-малко от 1-1.5 метра.                         
 • Не се разрешава достъп на животни в помещенията, в които се произ­веждат и съхраняват пранителни продукти. Гризачи, насекоми и всякакви други паразити системно трябва да бъдат унищожавани.
 • Работните помещения и складовете в предприятията трябва да са с под­ходяща дълбочина на основите, както и подовете да са от плътен материал, не­позволяващ лесен достъп на вредители.
 • Достъпа на  насекоми, гризачи  и птици се изключва и чрез плътно остъкля­ване на прозорците или защита с мрежи, които лесно могат да се демонтират и почистват . Уплътняват се всички места с луфтове.
 • При провеждане на ремонтни дейности в цехове, складове и хладилници, особено внимание се обръща при запълването на всички отвори и празнини, изкъртването на изгнили прегради и врати, подменянето на скъсани мрежи и др.
 • Канализационната и вентилационни системи: входните в цеховете и из­ходните отвори на шахтите, отвори в стените или на покрива се преграждат с решетки или мрежи, чиито отвори да са най-много 1,2х1,2 мм.
 • Поддържа се висока хигиена във всички помещения на предприятието,като най-редовно се изнасят отпадъците от различните видове производства. за да не се създават условия за привличане на различни вредители.
   

2. Мониторинг

Предприятията от хранително-вкусовата промишленост е необходимо да  провеждат системни наблюдения (мониторинг) включващи определяне потенциалните места за навлизане и развитие на вредителите и използване на системи за улавяне, чрез феромонови или хранителни атрактанти или светлина. Тези средства допринасят за поддържането  на необходимата чистота на  произвежданите продукти, като  спомагат за  предотвратяване на  потенциалното им замърсяване с вредители или продукти от техния метаболизъм. Системите за улавяне и мониторинг на вредителите, често пъти се оказват достатъчно ефективни за напълното елиминиране  на насекомите и гризачите в производствените помещения, като по този начин се избягва необходимостта от третиране на помещенията с препарати за дезинсекция и дератизация.

 

 

Използването на системи за мониторинг спомага за провеждането на ефективен контрол  тъй като:

 • позволява откриване на вредителите дори и при ниска плътност;
 • спомага за бързото им определяне;
 • локализира местата, за третиране с биоциди;
 • осигурява изборът на оптималното време за третиране с биоциди;
 • редуцира популацията на вредителите и често се явявя алтернатива на използването на химични средства за контрол. 

            При разполагането на различните ловилки е необходимо да се спазват някои правила, за оптимизиране на ефекта от тяхното прилагане. Преди всичко трябва да бъдат прецизно подбрани местата на тяхното поставяне, като например в близост до евентуалните зони за навлизане или развитие на вредителите. Системите за мониторинг трябва да бъдат поставени на места удобни за периодично отчитане на резултатите от една страна, а от друга да бъде минимализиран риска от тяхна повреда. Всяко едно от местата за  тяхното монтиране е необходимо да бъде нанесено на карта на предприятието. Периодичността на отчитане на резултатите зависи от вида на вредителите, климатичните условия и сезона. Задължително след всеки отчет при откриване на насекоми или гризачи, трябва резултата да бъде описан в дневниците за пест конрол като се уточни вида и броя на уловените вредители и те се отделят от случайно попаднали немишенни организми. Ако се установи по-висока численост на вредители е необходимо временно да се увеличи броя на използваните системи за мониторинг.

На базата на мониторинга на насекомите и гризачите се изготвят периодични писмени отчети за активността и разпространение на вредителите. Според констатираните резултати пест контрол операторите е желателно да дадат препоръки за решаване на съответния проблем.

 

3. Мониторинг на пълзящи насекоми

Основните вредители, за активността на които се провежда мониторинг са хлебарките. Капаните за хлебарки съдържат хранителни атрактанти, агрегационни феромони или комбинация от двете. Примамките се постовят на местата, където има риск от заселване и развитие на насекомите, като електрически табла, кабелни магистрали, миялни помещения, пещи и места за подготовка и обработка на суровини, кофи за отпадъци, кантари и електронни везни  и др.

В производствата използващи за суровини брашно, сушени плодове или подправки и др. Е необходимо извършване на мониториг за наличие на някои видове бръмбари-складови неприятели. В зависивост от вида на вредителите феромоновите ловилки се разполагат по един брой на 10 кв. м. за  брашнени бръмбари или на 100 кв. м. за хлебни бръмбари.

   

4. Мониторинг на летящи насекоми

За различните видове вредители (мухи, винарки, оси и др.) се използват хранителни или феромонови атрактанти под формата на течности или таблети, приложими за различни системи за мониторинг.  Капаните (живоулавящи или с незасъхващо лепило) се разполагат  около местата от където вредителите могат да проникнат, както и на местата за производство и съхранение на месо и месни продукти и там където има ферментационни процеси. Разположете капаните на височина не повече от 2 м.

 

5. Мониторинг на гризачи

 • Видове – за мишки и плъхове и др.
 • Къде се разполагат
 • Как се отчитат

 

 

6. Изтребителни мероприятия за борба с пълзящи насекоми Изтребителни  дезинсекционни мероприятия срещу хлебарки.

Целта на обработките е постигане на пълното им унищожаване, тъй като в противен случай числеността им би могла да нарастне твърде бързо.
Изисквания към околната среда - топлина, влага, храна и се намират навсякъде, където тези условия съществуват- кухни, килери, ресторанти, консервни предприятия, топлофицирани апартаминти и др. Срещат се в дървения и на места, където има кондензирани мазнини- плотове, стени, печки и др.


Изисквания към околната среда- предпочитаните температурни граници - 20- 29 С - по-ниски в сравнение с предпочитаните от германската хлебарка. Срещат се в сутерени, мазета, сухи тръби и канали, в стени, под подови настилки и др. Местообитанията могат да бъдат сухи, въпреки че влагата е необходима за този вид, особено в местообитания с по- високи температури.
 

Организация и средства за борба с хлебарките  се започва с огледа на обекта с цел откриване на местообитанията, рисковите помещения, и подборр на подходящи препарати и методи на обрработка. Влючва търсене на живи индивиди или следи от тях- изпражнения, оотеки или съблекла от линеене. При огледа се отчита и заселеността- хлебарките се считат за малко, ако се открият отделни екземпляри (10- 15) в помещението, а в целия обект са заселени само малка част от помещенията. Когато се открият отделни  струпвания на хлебарки и е заселена голяма част от обекта численоста се счита за висока.

Подбора на препарати  се прави в зависимост от обектите- там където има постоянно присъствие на хора, препаратите е необходимо да бъдат без мирис и дразнещи странични ефекти и по възможност да не остават петна. Подходящи са следните препарати в зависимост от начина на третиране.

 

7. Изтребителни  дезинсекционни мероприятия срещу мравки 

При установено наличие на мравки вътре в помещенията, се извършват дезинсекции със съответните препарати. Обхващат се повърхностите покрай стените и самите стени до където е необходимо, отвътре и отвън, като по възможност се търси и третира тяхното гнездо.

 

8. Изтребителни мероприятия за борба с летящите насекоми

  Третирания с инсектицици

Борба с ларвите стои в основата на контрола и е по-ефективна от борбата с възрастните. Ларвните биотопи са по- малобройни., но често пъти са разхвърляни на големи площи и изискват повече препарат за проникване в дълбочина.

Първоначално е необходимо третиране на ларвоносение слой на субстрата,   който се характеризира се с наличие на достатъчно количество атмосферен кислород, влажност ( за дом. муха около 60- 70%, за други видове около 85%, за нужничната муха- около 95%) . Изсъхването на субстрата води до смърт, както и температура над 40 С. Дълбочината на ларвоносния слой 1 - 15 см. според сезона.

Какавидирането се извършва в почвата или под хранителния субстрат или в неговите сухи участъци, като за целта ларвите последна възраст мигрират. Обработват се и граничните зони с местата за какавидиране (около 1-2 м. около биотопа) и местата за кацане на новоизлюпените възрастни и мухите идващи да снасят. Дълбочината на проникване на препарата в субстрата е около 10- 15 см. Не се обработва сух тор. Важно мероприятие е пролетната дезинсекция- обработка на почистените места за складиране на тор или други отпадъци.

След излюпването известно време пълзят в близост до субсрата, търсейки пряко слънчево огряване. Веднага след като се оформи напълно имагото започва търсенето на храна. Специфично за мухите е липсата чувство за ситост и се хранят винаги при наличието на привлекателна храна- на тази база се основава  и контрола с хранителни примамки.

Третирането се извършва най-често  с фосфороорганичени препарати с остатъчно действие  по ивицата, разположена на разстояние 0.5 м от рамката на задната врата, по страничните стени, горните ръбове и капаците на контейнерите за смет ( отвън и отвътре), по страничните стени и горните ръбове на бидоните с отработени мазнини (или външните ями, съдържащи мазнини), по почвата около контейнерите за смет и бидоните с отработена мазнина.

Активността на мухите е пряко свързана с температурата. При по- ниски температури мухите прекарват по- дълго време кацнали, като по този начин се осъществява и по- дълъг контакт с инсектицида. Активността зависи и от слънчевата активност и влагата . В летните месеци топлолюбивите видове са активни в обедните часове, а хладолюбивите - сутрин и вечер.

Места на нощуване зе някои видови обикновено са в ъгли на тавани, висящи предмети, вертикални греди. А за други видове - от долната страна на стехите, в короните на дърветата, в пролуки на тухлени постройки, цепнатини.

Обработват се складове за животински отпадъци, канални шахти, септични ями, площадки за съдове за отпадъци, контейнери за отпадъци, места с разлагаща се органична материя.

Опръскване с остатъчно действие на местата на кацане . Подходящи са ВП, СК , МК, с прибавяне на атрактант, най- често захар за увеличаване ефекта от препарата, а често и неговата стабилнаст. Обработват се ъглите между стени и тавани, около врати и прозорци (вън и вътре), горна част на вертикални подпорни греди, арматурни или железни вертикални конструкции. Външно се обработват огрявани ( особено сутрин)стени, огради, храсти и корони на дървета в близост до обекта, стени около транспортни ленти и стени на постройки около ларвните биотопи.

Монтиране на инсектицидни лампи с незасъхващо лепило вътре в предпиятието. 
Програмата за борба с мухите е преди всичко насочена към необходимостта да се постигне максимална степен на улавяне на мухите в течение на първите 2 часа от влизането им в сградата. Мухите са най-склонни да реагират, на които и да е нови привличащи средства и стимули през първите 2 часа. Когато мухите влизат в сградата за пръв път те търсят храна и партньор. На пръв поглед в природата изглежда, че за мухите е лесно да намерят места за размножаване и достъп до храна.

След първите 2 часа реакциите на мухите се забавят и те стават по-летаргични. Следователно има критично значение програмата да включва колкото се може повече привличащи средства и стимулатори. Всички програми за борба с мухите са еднакви по отношение на светлинните привличащи средства (инсектицидните лампи). Конструктивното решение на    светлинните мухоловки включва използуването на светлина, миризма и идеални повърхности за кацане при различни варианти на дизайн.

 

На пазара се предлагат различни видове U.V. лампи.Основен критерий при различните лампи е количеството светлина, което може да бъде генерирано. Това може да бъде постигнато частично от прилагането на по-голяма мощност във ватове . По този начин се увеличава значително отразената върху стената светлина.

Препоръчва се  електрическите мухоловки да бъдат разположени при  спазване на  следното правило: на всеки 1 м височина да отговаря 1 м разстояние от мястото на приготвяне на храна. Така например, ако горният край на мухоловката е на 3 м височина от пода,  трябва да има 3 м периметър около устройството, далече от всякакви маси за приготвяне на храна или стилажи. Ще напомним някои прости основни правила за разполагане на инсектицидните лампи:

 • Колкото по-ниско са разположени, толкова ефекта е по добър
 • Да не се поставят директно на отворените врати и прозорци
 • Да се поставят така, че да отразяват максимално количество светлина върху стените и тавана
 • Да се поставят така, че светлината  (светлина отразена от стената) да бъде видима от повече различни места
 • Да се поставят така, че да пресичат пътя на мухите в момента на влизането им в производственото помещение
 • Да се избягва поставянето им в близост до рафтове и други предмети, които пречат на разпространението на светлината
 • Да се изберат места със слабо движение на въздуха, когато е възможно
 • Потърсете местоположение на инсектицидните лампи, което е най-практично и по възможност отговаря максимално на изложените по-горе указания. Ако имате чувството, че определената по този начин позиция не  е най-добрата, която бихте желали, поставете допълнителни светлинни мухоловки или улавящи мухоловки на незащитените места. 
 • Подменяйте лепилните плоскости на инсектицидните лампи на всеки 2 или 3 месеца (ако няма много големи популации на летящи насекоми и в зависимост от сезона)
 • Подменяйте привличащите средства - колкото се може по-често. Допълнителното овлажнявйте на таблетките (един път месечно  във върховия сезон на мухите и на всеки втори месец през останалото време).
   

9. Изтребителни мероприятия за борба с гризачите

 • Бариерни обработки около сградата с цел ограничаване навлизането на гризачи от вън.Третиранията да бъдат извършени с отровни хранителни примамки залагани в закрити дератизационни прибори с цел недопускане разпиляване на примамките и замърсяване на средата. Желателно е дератизационните прибори да се поставят в два пояса - около оградите и в основата на сградите през 15 - 25 м.
 • Обработка на шахтите за отпадъчна вода за ограничаване риска от навлизане на гризачи / плъхове / от каналната мрежа с помощта на родентициди издържащи на влага

 • Ако ситуацията позволява, залагане на ОХП в дератизационни прибори в непроизводствените помещения и около самата сграда.